fbpx

Salgs og leveringsbestemmelser

Salgs og leveringsbestemmelser

Understående betingelser er avtalt mellom Slide AS (heretter selger) og kjøper (heretter kunden), med mindre annet framgår av tilbud og/eller ordrebekreftelsen.
Ved bestilling samtykker kunden i å ha lest og akseptert understående salgs og leveringsbetingelser:

01. TILBUD

Tilbud gitt skriftlig eller pr epost av selger er gyldige i inntil 3 dager. Ethvert pristilbud er uforpliktende inntil det er signert og bekreftet. Selger forbeholder seg retten til å forkaste ethvert tilbud ved feil prisberegning eller ved prisendring hos våre leverandører. Tegninger, mål og annet laget spesielt for kunde, er selgers eiendom, og må ikke gjøres tilgjengelig for tredjepart, eller kopieres uten skriftlig samtykke fra selger (lov om opphavsrett).

02. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Alle priser er oppgitt i henhold til de til enhver tid gjeldende priser tilgjengelig. Alle priser er basert på kontant oppgjør ved bestilling/kjøp, eller ved å benytte vår tredjepartsleverandør av betalingstjenester til betaling. Straks bestilling er plassert og betalt hos selger, vil ordren bli satt i produksjon. Det er ingen mulighet til å avbestille ordren straks denne er lagt til bestilling og betaling er avtalt, da våre produkter blir bestilt hos underleverandør straks ordre er mottatt og registrert, og videre er spesialtilpassede produkter som tilpasses på kundens ønskede mål.Ved overskridelse av betalingsbetingelser beregnes renter etter den til enhver tids høyeste sats.

03. BESTILLING

Ved bestilling plikter kunden å oppgi korrekt navn, leverings-adresse, epost-adresse og tlf-nr. Kunde er ansvarlig for å kontrollere at personalia og leverings-adresse er korrekt anført på ordren, og samtykker ved bestilling i at opplysningene er korrekt angitt. Ved bestilling samtykker kunden i å ha satt seg inn i, og forstått hvilke varer kunden kan forvente levert fra selger. Ordrebekreftelse blir sendt kunde pr epost ved bestilling. Kunde er selv ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen, og sjekke at varene stemmer overens med det som er bestilt. Dersom det oppdages avvik, må kunden snarest, og uten opphold kontakte selger, for å avklare forholdet.

04. ENDRINGER

Alle endringer skal meddeles selger skriftlig pr epost. Endringer på opprinnelig ordre belastes med et endringsgebyr, p.t. 590,- inkl mva. Dersom ordren allerede er gått til produksjon, kan denne ikke endres, og varene vil bli levert ihht opprinnelig ordre. Dersom en ordre ønskes endret, – på tross av at den allerede er produsert/påbegynt, vil dette kunne være mulig mot et ytterligere tillegg i prisen, dog kun etter nærmere skriftlig avtale med selger.

05. LEVERINGSTID

Med leveringstid menes når vi forventer varene ferdig produsert, ved vårt lager. Normal leveringstid 2-8 uker må minimum påregnes. Frakt-tid tilkommer. I perioder med stor pågang tas det forbehold om at leveringstiden kan øke noe. Dersom det oppstår forsinkelser vil dette bli varslet kunde pr epost/sms.

06. MANKO, FORSINKELSER OG UFORUTSETTE HENDELSER

Dersom det oppstår manko på enkeltkomponenter, vil manko bli registrert hos selger, og bli levert hjem til kunde så snart varene ankommer oss. Ved forsinkelse vil det godskrives en kompensasjon på 0,5% av ordresummen pr uke ordren er forsinket – begrenset til maksimalt 8% totalt. Dersom forsinkelsen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, vil det ikke kunne ytes kompensasjon. Med forhold utenfor selgers kontroll menes: Manglende leveranse fra underleverandør, sykdom, feilproduserte varer, streik, transportskader etc.

07. FRAKT AV VARER

Selger benytter innleide transportører til fraktoppdrag. Transport er en tilleggstjeneste som bestilles etter ønske og til avtalt kostnad. Tidspunkt for leveranse avtales så snart varene er ferdig produsert. Normalt kan det ikke avtales et spesifikt klokkeslett, men en fast dato for levering. Ved levering vil transportør ringe 30-60minutt før ankomst. Ved avtale om frakt, innbefatter dette levering med varebil på fastlandet. Kunde er selv ansvarlig for at tilkomsten er tilstrekkelig. Leveransen er bak bil- til utgangsdør, eller så langt det er kjørbar vei, og inkluderer ikke bæring opp/ned i etasjer, med mindre annet skriftlig framkommer i ordren. Varene vil bli levert på kundens oppgitte adresse på ordren, og kunde er selv ansvarlig for å være tilstede for mottak av varer og selv bære varene inn. Dersom transportør likevel er behjelpelig med å bære varene inn i hus/leilighet etc, er dette på kundens egen risiko. Selger fraskriver seg da ethvert ansvar for skader som måtte oppstå i forbindelse med dette. Kunde overtar fullt ansvar for varene så snart bilen er ankommet kunden, og kunden har mottatt og signert mottak av varer. Ved å signere bekrefter kunden at varene er mottatt, og at varene er skadefri, og ihht slik kunden bestilte varene hos selger.
Dersom det avdekkes skader/feil og mangler, må kunde anmerke dette på leveransebrev, og uten opphold, snarest mulig, varsle selger om dette. Dersom dette ikke er anmerket på gjeldende fraktbrev, vil det i utgangspunktet ikke kunne ytes erstatning.

08. HENTING OG UTLEVERING AV VARER

Dersom det ikke bestilles frakt, skal varene hentes direkte ved vårt utleveringssted i Bergen. Adressen til vårt hentelager er Arnatveitvegen 137 – 5262 ARNATVEIT og varene kan hentes innenfor hentelagerets angitte utleveringstider på tildelt dato.

09. MONTERING

Selger formidler og arrangerer monteringsoppdrag etter avtale, med faste selvstendige næringsdrivende rundt om i landet. Selger utøver tjenesten på kundens vegne, og er ikke ansvarlig for noen forhold knyttet til selve monteringen, da dette blir en avtale mellom kunde og montør. Tjenesten er kun tilgjengelig i utvalgte områder.

10. AVBESTILLING OG UAVHENTEDE VARER

Det er ikke mulig å avbestille produkter som er bestilt tilpasset/spesialbestilt til kunde, dersom dette innebærer et økonomisk tap for selger. Ved avbestilling påløper et avbestillingsgebyr 20% av total ordresum, dog minimum kr.1500,- inkl mva, under forutsetning av at selger skriftlig samtykker i avbestillingen. Varer som er solgt som pakkeløsning, og som del-avbestilles under samme forutsetning som nevnt over, vil kunne medføre prisøkning på øvrige varer, grunnet ulike rabatter på ulike varer og ordrevolum. Uavhentede spesialbestilte varer, som ikke er hentet innen 1 måned etter varene ble opplyst klar til henting, frakt og/eller montering, vil bli solgt som B-vare, for å dekke noen av våre kostnader. Kunde kan ikke påregne å få tidligere innbetalt beløp tilbakebetalt i et slikt tilfelle, da avtale med selger da ansees som misligholdt fra kundens side.

11. REKLAMASJON

Ved reklamasjon må denne framsettes skriftlig og snarest mulig, innen rimelig tid. Ved frakt/montering er fristen snarest mulig, helst senest neste virkedag, uten opphold. Skader på varer ved frakt/montering må være anmerket på underskrevet leveransebrev/oppdragsskjema ved signering, i motsatt fall kan reklamasjonsretten bortfalle delvis eller i sin helhet. For øvrig henvises til kjøpslovens til enhver tid gjeldende regler. Eventuelle utvidete garantier kan gjøres gjeldende, dersom dette er skriftlig avtalt og kunde kan framlegge kopi av garantierklæring utstedt av selger. Utbedring av reklamasjoner skal alltid utføres av selger. Dersom kunde utbedrer reklamasjonen selv, vil selger ikke kompensere for dette, med mindre dette er skriftlig avtalt på forhånd. Selger kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for forhold som skyldes underleverandør og lignende, og ethvert erstatningskrav uansett årsak begrenses til varens verdi.

12. RETUR AV VARER

Retur av varer skal kun skje etter avtale med selger. Spesialbestilte varer eller varer bestilt for produksjon/tilpassing kan i utgangspunktet ikke returneres, med mindre annet fremkommer av ordrebekreftelsen. Ved retur skal varen være som ny, og være innpakket i uskadet emballasje. Dersom varen har mangler eller skader kan retur likevel avtales, men selger står fritt til å sette varens verdi etter egen beregning. Kunde kan velge å akseptere tilbudet, eller avstå tilbudet etter eget ønske.

 

13. ANSVARSFRASKRIVELSE FORHOLD KNYTTET TIL COVID-19 KORONAVIRUS

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for forhold og konsekvenser knyttet til Covid-19 pandemien, og vil ikke kunne yte erstatning eller annen form for kompensasjon – dersom forholdet direkte eller indirekte skyldes Covid-19-pandemien. Eksempler på dette kan være manglende/forsinket leveranse fra underleverandør, ansattes fravær som følge av karantene/sykdom med mer. Leveringstider som estimeres ved bestilling kan som følge av ovenstående bli vesentlig lengre enn forespeilet på bestillingstidspunkt. Det vil heller ikke være mulig å avbestille som følge av forsinket/manglende levering av deler – rammet av forhold som nevnt over.

14. TVISTER

Selger ønsker å opptre rettferdig og ryddig, og søker alltid å finne en løsning sammen med sine kunder. Oppstår det likevel tvister mellom partene, søkes denne først løst ved hjelp av megling. Hvis megling ikke fører fram til enighet, skal tvister avgjøres ved rettslig behandling i Bergen kommune, med mindre partene blir enige om annet.

©2020 SLIDE AS –Sist revidert 20.03.2020

0